Sở Di trú Mỹ tạm ngưng hệ thống xử lý hồ sơ EB-5 trực tuyến

Vào ngày 16/06/2015, Sở Di trú Mỹ (USCIS) thông báo về việc tạm ngưng sử dụng Hệ thống Xử lý Đơn xin Định cư Trực tuyến (ELIS) đối với đơn I-526, là Đơn xin Định cư của Nhà đầu tư nước ngoài. Vì một số trục trặc kỹ thuật đối với ELIS và cần có thời gian khắc phục, kể từ ngày 15/06/2015, USCIS sẽ không nhận đơn trực tuyến cho diện EB-5 nữa. Thêm vào đó, hệ thống ELIS của USCIS sẽ không hỗ trợ hệ thống Thư viện Lưu trữ Tài liệu Trung tâm Khu vực Khuyến khích Đầu tư nữa.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các đương đơn đang có hồ sơ chờ xử lý trong hệ thống trước ngày 15/06/2015. Sau ngày này, hồ sơ phải được nộp bằng bản giấy. Quy trình sau đây sẽ được áp dụng đối với các hồ sơ trực tuyến đang chờ xử lý:

  • Luật sư và nhà đầu tư nào đã thực hiện đơn I-526 trước ngày 15/06/2015 sẽ có 30 ngày (kể từ ngày bắt đầu làm đơn) để hoàn thành và nộp đơn trực tuyến. Nếu không hoàn tất đơn trong thời hạn này thì phải nộp bản giấy.
  • Các hồ sơ nào đã được nộp trước đây qua hệ thống ELIS sẽ tiếp tục được xử lý. Luật sư và nhà đầu tư vẫn truy cập được vào tài khoản trực tuyến.
  • Các đương đơn đã nộp đơn I-526 trực tuyến sẽ vẫn có thể truy cập vào hệ thống ELIS để xem lại các tài liệu do người quản lý thư viện dữ liệu tải lên. Tuy nhiên, người quản lý thư viện dữ liệu sẽ không thể lập trang lưu trữ dữ liệu mới. Khi có yêu cầu cung cấp bổ sung giấy tờ, đương đơn sau khi cung cấp bổ sung sẽ có thể kiểm tra tình trạng cập nhật đối với hồ sơ trực tuyến của mình.
  • Các Trung tâm Khu vực Khuyến khích Đầu tư sẽ phải nộp hồ sơ bằng bản giấy để hỗ trợ cho Đơn I-526 hoặc Đơn I-924.

Vui lòng truy cập website của USCIS ELIS để biết thêm chi tiết về việc chuyển hình thức trực tuyến ELIS sang hồ sơ giấy.

Bình luận

bình luận